T 4/9.5:AP040112 (MET) WAFS систем Интернет файл серверээр дамжин ашиглагдах боллоо.

admin | 2012.Apr.26

Америкийн нэгдсэн улс WAFS системд ашиглагдаж байсан олон улсын хиймэл дагуулын холбооны системээ 2012 оны 6 сарын 1 өдрөөс хааж WIFS системд шилжиж байна.  WIFS (WAFS Internet File Service) систем нь ашиглалтын хувьд хялбар, зардал бага хэдий ч түүнд ашиглагдах интернет зурвасд тавигдах шаардлага өндөр юм. Migration from ISCS to WAFS Internet File Service

Хуудас:«123

Нэвтрэх

Twitter Widget

Archives